Tietoturvaseloste

 

Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomen IT-Tiimi Oy

Mustionkatu 8

20750 Turku

 

Tietosuojavastaava

 

Tietosuojavastaavana Suomen IT-Tiimi Oy:ssä toimii:

 Mikko Syrjänen

mikko.syrjanen@it-tiimi.fi

044-3391388.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja telemetrisen menetelmän avulla ja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhdetta varten.

 

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri pitää sisällään Suomen IT-Tiimi Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Suomen IT-Tiimi Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Suomen IT-Tiimi Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Yrityksen kumppaneille. Suomen IT-Tiimi Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Suomen IT-Tiimi Oy:ää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Suomen IT-Tiimi Oy:ää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yrityksen:n hallussa olevasta tietokannasta.

 

 

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

 

Suomen IT-Tiimi Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä yrityksen:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Suomen IT-Tiimi Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Suomen IT-Tiimi Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Suomen IT-Tiimi Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Suomen IT-Tiimi Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Suomen IT-Tiimi Oy noudattaa. Suomen IT-Tiimi Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

 

Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

tuki@it-tiimi.fi

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

 

Suomen IT-Tiimi Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Suomen IT-Tiimi Oy:ää poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Suomen IT-Tiimi Oy:ää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

 

Tämä tietosuojaseloste on hyväksytty Suomen IT-Tiimi Oy:n johtoryhmän kokouksessa.

 

Paikka ja aika

Turku 15.4.2018